Sanayi-i Nefise Vakfı

VAKIF TÜZÜĞÜ


SANAYİ-İ NEFİSE VAKFI RESMÎ SENEDİ [1]


VAKIF ADI VE MERKEZİ

Madde 1 - Bu vakıf senediyle Sanayi-i Nefise Vakfı adı altında bir vakıf kurulmuştur.

Madde 2 - Vakfın merkezi Kıblelizade Sokak Tepe Han No :1110 Beyoğlu İstanbul Merkezin yeri gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.


VAKFIN AMAÇLARI

Madde 3 - Vakfın amaçları:

a) Sosyal ve Kültürel açılardan toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla sanat, kültür ve bilim alanlarında çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu amaçla yapılanları desteklemek ve elde edilen sonuçları yaymak, yayımlamak.

b) Üniversitelerden, özel veya tüzel kişilerden, özel kurumlardan özellikle kamu kuruluşlarından gelen istekler üzerine, bilimsel sanatsal uygulamalar, araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında gelişmelere yardımcı olmak.

c) Kamu kurumları, bilim, kültür ve sanat kuruluşlarıyla ilişki kurarak, sözü geçen dallardaki çalışmaların, hizmetlerin gelişmesine yönelik araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek ve uygulamalarına katkıda bulunmak.

d) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda etkinliğini ve imkânlarını arttırmak amacıyla; Üniversite ile Güzel Sanatlar Akademisinin başlangıcından bu güne kadarki ve gelecekteki değişik statülerde ve isimlerdeki oluşum içinde Güzel Sanatlar Akademisinden ve Mimar Sinan Üniversitesi Fakültelerinden yetişen ve yetişecek mezunları ile çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak.

e) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımı yapmak ve katkıda bulunmak.

f) Başta kültür sanat ve yabancı dille ilgili olmak üzere gereksinim duyulan alanlarda eğitim tesisleri kurmak, kurslar düzenlemek, bilim ve sanatı yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak.

g) Kültür, sanat, spor, beslenme, dinlenme, konaklama ile ilgili sosyal tesisler; bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği konularla ilgili araştırma ve basın merkezleri kurmak, bu tesis ve merkezinin kurulmasına yardımcı olmak ve merkezleri çalıştırılıp işletilmesini üstlenmek.

h) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin gelişmesine yönelik diğer faaliyetleri desteklemek.


VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 4 - Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya, konferanslar, sempozyumlar, toplantılar düzenlemeye organizasyonunu yapmaya bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabul; bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunlara doğrudan işletmeye yada denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, kendine ait taşıt, araç, gereç, her türlü demirbaş ve sarf malzemelerini iş bu vakıf senedi hükümlerince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlamaya veya bedelsiz olarak devretmeye, kullandırmaya. Türk Medeni Kanununun 46.ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerin 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.


VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 5- Vakıf 3. Maddede yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere:

a) Grup veya bireysel araştırma çalışmaları düzenler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin fakülte, bölüm, enstitü, araştırma merkezi ve diğer birimlerinde, vakfın amaçlarına uygun alanlardaki araştırma ve eğitim projelerini destekler, bunlar için özendirme ödülleri koyar, bu araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlar, ilgili kuruluşlara duyurur.

b) Ulusal ve uluslararası sergi, kolokyum, sempozyum, seminer, açık oturum ve konferans gibi toplantılar düzenler

c) Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında son gelişmeleri izlemek üzere dokümantasyon merkezi ve kütüphane kurar veya kurulmasına yardımcı olur.

d) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerine, imkânlar oranında eğitim -öğretim malzemeleri, kitaplar, barınma, dinlenme, kültür ve spor tesisleri, araçlar, sağlık ve beslenme yardımları ve staj yerleri sağlar veya sağlanmasına yardımcı olur. ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin katılım payları harçları ödenebilir.

e) Yurt içinde ve yurt dışında diğer üniversitelerle, meslek kuruluşlarıyla, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla, amaçlarına uyan alanlarda, işbirliği yaparak, gerekli hizmetleri sağlar.

f) Vakfın kurduğu eğitim tesislerindeki kontenjanların en az % 10 `u yetenekli ancak maddi imkânları kısıtlı öğrencilere ayrılır.

g) Vakıf hiçbir suretle siyasi faaliyetlerde bulunamaz veya bunlara destek veremez.

h) Yönetim kurulunun önerisi ile, Vakfın amaçları doğrultusunda fikir üretmek üzere, Genel Kurulda Kültür ve Sanat Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul üyeliğine, Danışma ve Seçme Kurulu üyesi olma şartı aranmaz ve Kurul üyeleri iki yıl için seçilir. Kurulun aldığı kararlar bağlayıcı olmayıp, öneri ve tavsiye niteliğindedir.


VAKFIN ORGANLARI:

Madde 6- Vakfın organları şunlardır:

a) Genel Kurul (Danışma ve Seçme Kurulu)

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu


GENEL KURUL

Madde 7- Vakıf Genel Kurulu Danışma ve Seçme Kurulu mensuplarından oluşur.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8 - Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır. Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu seçmek

b) Denetim kurulunu seçmek

c) Vakıf yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak.

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f) (Senetten çıkartılmıştır.)

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ya da değişiklikler yapmak.

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 sayılı kanunun uygulamasını gösterir tüzük hükümleri itibar ile azil sebeplerinin oluşması halinde mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Madde 9 - Genel Kurulu oluşturan Danışma ve Seçme kurulu mensup ve üyeleri aşağıda gösterilmiştir.


YÖNETİM KURULU

Madde 10 - Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurulca adaylar arasından iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri çoğunluğunun Danışma ve Seçme Kurulu üyesi olması zorunludur, Vakıf dışından 2 kişiden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu'na üye seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu, üyeleri içinden bir başkan seçer. Başkanın, danışma ve Seçme Kurulu üyesi olması zorunluluğu yoktur. Başkanlığın süre dolmadan boşalması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan başkanın süresini tamamlamak üzere, kendi içinden yeni bir başkan seçen Yönetim Kurulu üyeliğinin süre dolmadan sona ermesi halinde aldığı oy sayısı gözetilerek bir yedek üye eksik kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğe getirilir. Süresi biten başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 11 - Yönetim Kurulunun çalışma ve toplantıları aşağıdaki esaslara tabidir.

a) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan vekili ve bir sayman üye seçerek görev taksimi yapar.

b) Yönetim Kurulu, başkanının daveti ile; bu görevini yerine getirmek olanağı bulunmadığı hallerde ise başkan vekillerinin birinin daveti üzerine toplanır. Üyelerden üçünün isteği üzerine de yönetim kurulu toplantıya çağırılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk kabul edilir. Yönetim Kurulu yılda en az altı defa olmak üzere gerektikçe toplanır. Yönetim Kurulunca atanan Genel Sekreter oy hakkı kullanmaksızın, yönetim kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük görevi yapar.

c) Belirli ve geçerli nedeni olmadan artarda üç toplantıya katılmayan veya her ne sebeple olursa olsun bir yılda altı defadan fazla toplantılara katılmayan yönetim kurulu üyesi üyelikten ayrılmış sayılır.

d) Yönetim kurulunun teşkilinin mümkün olmaması halinde, denetçiler yeniden Yönetim Kurulu seçimi için, Danışma ve Seçme Kurulunu toplantıya çağırırlar.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12 - Yönetim Kurulu Vakfın yönetim ve temsil organıdır. Vakıf tüzel kişiliği adına Medeni Hakları kullanma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Vakfın amacı ile sınırlı olmak üzere her türlü iş ve işlemleri yapmaya, üçüncü kişilerle her çeşit hukuki işleme girişmeye, sözleşmeler akdetmeye, vakıf tüzel kişiliğini ilzam edecek beyanlarda bulunmaya, gereken hallerde icap eden resmi makamların izin ve müsaadesini almak suretiyle aynı nitelikte hukuki tasarruflarda bulunmaya mezun ve yetkilidir.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Genel kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.

c) Kaynaklara kavuşturulması konusunda gerekli çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Danışma ve seçme Kurulandaki Vakıf kurucu üyelerinin ölüm veya göreve devam edemeyecek durumdaki hastalıkları nedeniyle boşalan üyeliklerini doldurmak için, Yönetim Kurulu, şeref üyeleri içinden Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Kurucu Üye (Danışma ve Seçme Kurulu üyesi) olarak almak üzere Genel Kurula teklif eder. Teklif edilen şeref üyeleri içinden, Genel Kurulda yapılan oylamada aldıkları oy sayısına göre en çok oyu alan kişi veya kişiler kurucu üye olurlar.

i) Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

j) Genel kurulun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k) Genel kurul toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getir.

l) Genel kurul toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

n) Yıllık çalışma programını, belirli dönemleri kapsayan çalışma ve araştırma programlarını hazırlar ve uygular.

o) Vakıf içinden veya dışından uygun göreceği kişilerden amacına uygun çeşitli alanlarda araştırma ve çalışma grupları kurar.

p) Vakfın amacına ulaşmak üzere her türlü çalışmanın düzenlenmesini, mali imkânların aynı yönde kullanmak üzere daha verimli hale getirilmesini sağlar. Vakfın amacının gerektirdiği her türlü tahsisleri ve harcamaları yapar, hesapları tutar.

q) Vakfın çalışma örgütünü karar, bu örgütle çalışacak personeli ve bu personelin özlük haklarını belirler ve atamalarını yapar, gerekli gördüğü takdirde örgütün yönetimi ile görevli bir genel sekreter atayarak onun yetki ve sorumluluklarını belirler.

r) Vakfın temsil ve ilzam yetkisiyle, vakfı resmi ve özel mercilerde temsile ve ilzama yetkili olacakları ve bunların yetki derecelerini belirler.

s) Danışma ve Seçme kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır.

t) Vakfın faaliyetlerini yürütmek üzere gayrimenkul iktisabına ve kiralanmasına karar vererek, bunun için gerekli işlemleri yapar.

u) Vakfın mal varlığının verimli şekilde işletilmesine yönelik her türlü işlemlerin yapılmasına karar verir ve bu kararlarını icra eder.

v) Vakıfça satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla iktisap edilen ez cümle sahip olunan her türlü gayri menkullerde, vakıflara ilişkin yasa hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile, taşınır ve taşınmaz malları satmaya, devir ve feragat etmeye, rehin vermeye, her türlü ayni hak tesis etmek de dâhil olmak üzere, bütün tasarruflarda bulunur.

w) Menkul kıymetler satın alınmasına ve gereğinde bunların rehin veya satımına karar verir.

x) Vakfın mal varlığı tehlikeye düşmeyecek şekilde borçlanır, vakıf amacı için kullanılacak gelirleri artırmak üzere, para mevcutları veya mal varlığına dâhil kıymetlerle işletmeler ve şirketler kurmaya veya bunlara katılmaya karar verir.


DANIŞMA VE SEÇME KURULU

Madde l3- Danışma ve Seçme Kurulu, Vakıf kurucuları ile İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, Yardımcıları ve Fakülte Dekanlarından oluşur.

b) Vakıf maddi ve manevi katkıları ve vakfın amaçları doğrultusunda verdikleri hizmetler nedeniyle gerçek ve tüzel kişilere şeref üyelikleri verebilir. Şeref üyeliği, Yönetim Kuruluna yapılan önerinin, Danışma ve Seçme kurulunda onaylanmasıyla kesinleşir. Şeref üyeleri, Danışma ve Seçme kuruluna oy hakları olmaksızın katılabilir.

Madde l4 - Danışma ve Seçme Kurul toplantılarında geçerli esaslar şunlardır:

a) Kurul kendi üyeleri arasından bir yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Toplantıları başkan, o bulunmadığı takdirde başkan vekili yönetir.

b) Kurul Başkan veya onun bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin, ya da üyelerden birinin isteği ile toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Danışma ve Seçme Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kurul yılda en az bir kere olağan olarak toplanır.

c) Kararlar, en az üye tam sayısının üçte biri ile toplanan kurulda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Kararda en az beş üyenin olumlu oyunun bulunması zorunludur.

Madde 15 - Danışma ve Seçme Kurulu, Vakıf senedinde belirtilen seçimler ve diğer işlemler dışında Yönetim Kurulunca sunulan Vakıf çalışma ve faaliyetleri hakkında görüş bildirir. Bu kurulun üyeleri, Vakıf Senedinde Yazılı amaç faaliyetler ile Yönetim Kurulu çalışmalarına ait belirli hususların Kurul gündemine alınması için Kurul Başkanına yazılı öneride bulunabilir.


VAKFIN TEMSİLİ

Madde 16 - Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirleyeceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur veya memurlardan her hangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini her hangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkilidir.


DENETÇİLER

Madde 17 - Denetçiler, Danışma ve Seçme Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından iki yıl süre ile iki asil, iki yedek üye olarak seçilirler.

Denetçilerden biri herhangi bir nedenle ayrıldığında boşalan yer yedek üyeler tarafından aldıkları oy sayısına göre doldurulur. Boşalan yedek üyelerin süresini doldurmak için Danışma ve Seçme Kurulunun ilk toplantısında yeni yedek üye seçilir.

Denetçilerin görevleri, yıl içinde yapılan harcamanın Yönetim Kurulu kararıyla Vakıf amaçlarına uygunluğunu incelemek, yıllık hesapları inceleyerek hazırlayacakları raporu bu kurulun mali yılsonundaki ilk toplantı tarihinden en az iki hafta önce Danışma ve Seçme Kuruluna vermek ve işbu Vakıf Senedinin görevlendirdiği hallerde Danışma ve Seçme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı denetim hükümleri saklıdır.


KURUCULLAR VE VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 18 - Vakfın kuruluş aşamasındaki mal varlığı, aşağıda kimlikleri yazılı kurucuların Vakfa kuruluş için tahsis ettikleri nakit tutarlardan oluşur, kuruluş işlemleri sırasında veya kuruluşun tamamlanmasından sonraki her çeşit tahsisler mal varlığına eklenir.


SANAYİ-İ NEFİSE VAKFI KURUCULAR KURULU ÜYELERİNİN ADLARI VE KİMLİKLERİ (Soyadına göre alfabetik sırayla)

Köksal ANADOL(Yüksek Mimar)

Prof. Tamer BAŞOĞLU(Öğretim Elemanı)

Doç. Dr. Oğuz BAYRAKÇI (Öğretim Elemanı)

Tülin BURHANZADE (Yüksek Mimar)

Ş. Yalçın ÇIKINOĞLU (Yüksek Mimar)

K. Alpay ÇİN (Yüksek Mimar)

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK (Öğretim Elemanı)

Ahmet ÇUHADAROĞLU (Yüksek Mimar - Sanayici)

Yrd. Doç. Dr. Kırhan DADAŞBİLGE (Öğretim Elemanı)

Prof. Ruşen DORA (Öğretim Elemanı)

Prof. Dr. Fuat Özer ERENMAN (Öğretim Elemanı)

Prof. Dr. Cengiz ERUZUN (Öğretim Elemanı)

A. Teoman HOTİN (Yüksek Mimar)

M. Güngör KABAKÇIOĞLU (Yüksek Mimar)

M. Gültekin KARLIDAĞ (Yüksek Mimar)

Öğr. Gör. Y. Gültekin KORUCUKLU (Öğretim Elemanı)

Prof. Harun ÖZER (Öğretim Elemanı)

Ömer Şerif ŞANLIK (Yüksek Mimar)

Bekir TANTÜRK (Yüksek Mimar)


VAKFIN GELİRLERİ VE MAL VARLIĞI

Madde 19 - Vakfın gelirleri:

a) Vakıf malvarlığından ve amacına yönelik çalışmalarından elde edilecek her türlü gelirlerden

b) Vakıf amacından biri veya birkaçının gerçekleştirilmesine münhasır bağış ve vasiyet yoluyla veya diğer ivazsız kazanımlardan.

c) Çeşitli şekil ve nitelikte masrafları karşılamak için kabul olunan amaca uygun bağış ve vasiyet yoluyla veya diğer ivazsız kazanımlardan. Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim masrafları ile Vakıf gelirlerini artırmaya yönelik yatırımlara ayrılacak miktarlar dışarıda kalan vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis yaya sarf edilir.

Vakıf yönetimince elde edilen brüt gelirin % 20 si idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf varlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80' i ise Vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

Vakıf masrafları yukarda belirtilen kaynaklardan karşılanır. Vakıf geliri yıllık masrafları karşılamaz ise, Yönetim Kurulu, ileriki yıllara ait gelirlerden karşılanmak koşuluyla, vakıf mal varlığından harcama yapmaya yetkilidir: Ancak kurumların tahsis ettikleri kuruluş mal varlığından harcama yapılamaz.


VAKFA YAPILACAK HİZMETLER

Madde 20 - Vakfın Yönetim Kurul üyeliği ile Danışma ve Seçme Kurulu üyeliği ve Denetçilik hizmetleri fahridir, bu hizmetlerden dolayı üyelere hiçbir ücret ödenmez. Ancak, görev gereği yapılacak masraflar, belgelendirilmek koşuluyla Vakıfça karşılanır. Genel sekretere, Vakıf örgütünde çalışanlara ve Vakıf için yapılan araştırma ve çalışmalarda görevlendirileceklere Yönetim Kurulunca belirlenecek ücret verilir.


VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Madde 21 - Vakıf senedinde değişiklik yapılması gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca hazırlanacak öneriler, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Danışma ve Seç Kurulu üyelerine sunulur.

Değişiklik kararı kurul toplantısında hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Toplantı nisabı için salt çoğunluk aranır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığında Kurul beş gün sonraki tarih için yeniden toplantıya çağrılır. Bu toplantı için 1l. Maddenin (e) bendi uygulanır.

Değişiklik kararı Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değiştirilen 79-80 ve 80/a maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre tekemmül eder.


VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 22 - Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinin hukuken veya fiilen olanaksız duruma gelmesi halinde Vakıf faaliyetleri sona erer. Amaçların gerçekleştirilmesinin olanaksız hale geldiği Danışma ve Seçme Kurulunca saptanır. Kanunun dağılmaya ilişkin hükümleri her halde saklıdır.

Yönetim kurulu vakfın dağılması kararını görüşmek üzere, Danışma ve Seçme Kurulunu toplantıya çağırır. Davetiyeler toplantıdan bir ay önce üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulunun durumu belirten raporu da gündeme eklenir.

Danışma ve Seçme Kurulu, üyelerinin en az yarısının toplanması ve toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile, amaçlarla gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu sonucuna varması halinde dağılma ve tasfiye kararı verir. Tasfiye sonucunda müspet bakiyenin aynı amaç ile kurulmuş diğer bir kurum veya vakfa intikal edeceği kararda ayrıca belirtilir.

Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise Kurul en erken üç ay sonra yukarda belirtilen davet esaslarına uygun olarak yeniden toplantıya çağrılır. Bunda da gerekli çoğunluk sağlanamaz ise toplantı üç ay sonra, yeni davete uyarak toplanan üyelerle yapılır.


TEMSİL

Madde 23-Danışma ve Seçme Kurulu toplantılarında Kurul üyelerinin her biri en çok iki üyeyi temsil edebilir. Temsil ilişkisinin geçerliliği Toplantı Başkanlığınca takılı ve kabul edilecek yazılı belge ile kanıtlama Dağılma ve tasfiyeye ilişkin toplantılarda temsil caiz değildir.


GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Geçici Madde 1-Vakfın geçici Yönetim Kurulu ve yedekleri aşağıdaki yazılı kişilerden oluşmuştur.

Başkan Prof. Tamer Başoğlu

1. Başkan Vekili Prof. Dr. F. Özer Erenman

2. Başkan Vekili Y. Gültekin Korucuklu

Üyeleri:

Köksal Anadol

Alpay Çin

Prof. Dr. Mehmet Çubuk

Prof. Gündüz Gökçe

Yedek Üyeler:

Teoman Hotin

Turgut Alton

Geçici Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.


GEÇİCİ DENETÇİLER

Geçici Madde 2-Geçici denetçiler şunlardır:

Yalçın Şevket Çıkınoğlu

Yedek Denetçiler:

Gültekin Karlıdağ

Prof. Ruşen Dora

Prof. Oğuz Bayrakçı


VAKIF KURULUŞ İŞLEMLERİNİN TAKİBİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Geçici Madde 3: İş bu Vakıf Kuruluş Belgelerini imzalayanlar, vakfın kuruluşu ile ilgili tüm işlemleri hazırlamak ve icra etmek ve bu meyanda noterde, mahkemede, Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde, kurucular adına her türlü müracaatta bulunmak, gerekli belgeleri imzalamak, beyanları yapmakla tam yetkili olmak üzere, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü

Prof. Tamer Başoğlu'nun, uygun gördüğü kişi veya kişileri de tevkil yetkisine de sahip olmak suretiyle vekil ve temsilci olarak atanmışlardır.


[1] Vakıf senedinin bazı maddeleri Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi Esas No:2006/90 Karar No:2006f229 14/09/2 tarihli karar ile değişikliğe uğramış maddeler senede işlenmiştir.

Başa dön
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Facebook Instagram
Copyright © 2018 Sanayi-i Nefise Vakfı